મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

કંપનીના સમાચાર

એફએમસી તરફથી નવીનતમ સમાચાર અને માહિતી.

ફિલ્ટર

ભારતીય કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની પ્રતિભાના ગુણોત્તરને કેવી રીતે સુધારવો?

How to improve the talent ratio in favour of women in the Indian agri and allied sector?

ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે પરિવર્તન માટે આબોહવા પરિવર્તનનો સામનો કરવો

Tackling climate change for transformation of agricultural sector in India- by Raju Kapoor

એફએમસીનું 'સમર્થ' ભારતમાં જળ પ્રબંધન અને ટકાઉ કૃષિને પ્રોત્સાહન આપે છે

FMC’s ‘Samarth’ promotes water stewardship and sustainable agriculture in India

એફએમસી કોર્પોરેશન અને અરાજેન લાઇફ સાયન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની જાહેરાત કરે છે

Aragen Life Sciences and FMC Corporation announce Strategic Partnership

મહિલાઓને કૃષિ અને સંબંધિત વ્યવસાયોમાં નેતૃત્વ સંભાળવાની ભૂમિકાઓ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ

Encouraging women to take up leadership roles in agricultural and allied businesses

એફએમસી ઇન્ડિયાએ ફાર્મર એપ શરૂ કરી છે

FMC India Farmer App

ધ ડ્રોન શૉટ્સ

Drones

ફોલ આર્મીવોર્મનો નાશ

Fall Armyworm, To Fall