મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
પાકનો પ્રકાર

શેરડી

શેરડી એ પોએસી કુટુંબનું બારમાસી ઘાસ છે, જેની ખેતી મુખ્યત્વે તેના રસ માટે કરવામાં આવે છે જેમાંથી ખાંડ બનાવવામાં આવે છે. વિશ્વમાં શેરડીની મોટાભાગની ખેતી સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય અને ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોમાં કરવામાં આવે છે. ભારતમાં શેરડી ખરીફ પાક તરીકે ઉગાડવામાં આવે છે.

જોખમી જીવાતો અને નીંદણના સતત અને લાંબા ગાળાના નિયંત્રણ સાથે તમારી શેરડીની ઉપજ અને ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ બનાવો. એફએમસીના વિવિધ પ્રકારના ઉત્પાદનો વડે તમારા પાકને શ્રેષ્ઠતમ બનાવો.

સંબંધિત ઉત્પાદનો

ઉત્પાદનોનો આ પાક માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, તે જાણવા માટે ઉત્પાદન પસંદ કરો.