મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

કેમિનોવા ઇન્ડિયા

કેમિનોવા ઇન્ડિયા લિમિટેડ એફએમસી કોર્પની 100% પેટાકંપની છે, જેની બે ઉત્પાદન સુવિધાઓ. ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના પાનોલી ખાતે આવેલી છે. આ સુવિધાઓમાં પાક સંરક્ષણ માટે મધ્યવર્તી અને સક્રિય ઘટકો બનાવવામાં આવે છે.