મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

The Global Specialty Solutions (GSS) which is part of FMC Corp Head Quartered in USA is leading global manufacturer of pest control products. GSS leverages FMC’s pest control portfolio to serve a diversified mix of non-crop segments, including Structural Pest Control, Vector management, turf & ornamental, lawn care and vegetation.

In India, GSS business broadly caters to Structural Pest Control, Vector, and Commercial Wood Treatment. It is an industry leader in providing long-duration control against Termites in Construction Sites and Borer control in the commercial wood Treatment Segment.

GSS India offers a comprehensive product portfolio that provides unique solutions against various household pests, including advanced termite treatment and control options. Our termite treatment products are designed to deliver effective pest control at home and in commercial settings and are formulated to provide lasting protection. With anti-termite treatment and pest control chemicals from GSS India, you can safeguard your property from insects.

Choose GSS for reliable and effective pest control solutions that keep your environment safe and pest-free.

GSS logo
Biflex TC
Biflex Plus
Bistar WP
Transportex
Brigata RTU
Brigata SC
Durmet TC
Paxton