મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
ઉત્પાદનનો પ્રકાર

કીટનાશકો

એફએમસી દ્વારા રિનેક્સિપીયર® અને સાયઝાપીયર® ઍક્ટિવની નવીન ટેક્નોલોજી આધારિત અગ્રણી કીટ નિયંત્રણ ઉત્પાદનો સહિતના કીટનાશકોની ઉત્કૃષ્ટ શ્રેણી ઉત્પાદકોને પ્રદાન કરાય છે. સર્વોત્તમ નિયંત્રણ માટે નવીન રસાયણોની વિશેષતા ધરાવતા, અમારા કીટનાશકો વિશે જાણો.

ફિલ્ટર
પાક
બ્રાન્ડ