મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
ઉત્પાદનનો પ્રકાર

ફૂગનાશકો

એફએમસીના ઉત્કૃષ્ટ ફૂગનાશકો ચોખામાં શીથ બ્લાઇટ અને ફળ અને શાકભાજીઓમાં ઓમાયસીટસ અને એસ્કોમાયસીટસ જેવા સૌથી ગંભીર રોગો સામે ખૂબ જ પ્રભાવી સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય અમારા ગ્રાહકો અને સમુદાયને નવીન અને ટકાઉ સમાધાન પ્રદાન કરતા ઉત્પાદનો વિતરિત કરવાનો છે.

ફિલ્ટર
પાક
બ્રાન્ડ