મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો
ઉત્પાદનનો પ્રકાર

પાકનું પોષણ

સંતોષકારક વૃદ્ધિ અને ગુણવત્તાસભર લણણી માટે પાકને પોષક તત્વોની જરૂર હોય છે. દરેક પોષક તત્વોનું યોગ્ય પ્રમાણમાં સંતુલન એકીકૃત પોષક સંચાલન (આઇએનએમ) માટે મહત્વપૂર્ણ છે. સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો અને વનસ્પતિ વૃદ્ધિ નિયામકો એ એફએમસીની પાક પોષણની શ્રેણીઓમાં મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે, જે ખેડૂતોને મબલખ પાકની લણણી માટે શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે.

ફિલ્ટર
પાક
બ્રાન્ડ