ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕೇಶನ್
23917
in | en
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ನೂತನ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕಾರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಕುಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಠಿಣವಾದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಲ್ಟರ್
ಬೆಳೆ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್