ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು

ಎಫ್ಎಂಸಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಕವಚ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಓಮೈಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಕೊಮೈಸೆಟ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಣು ರೂಪದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ನೂತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.