ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನು ತೆರೆಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆನುಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಫ್ಎಂಸಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾವು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಡವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಫ್ಎಂಸಿಯನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

Customer CentricityAgility

SustainabilityRespect for People

SafetyIntegrity