મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

પાકની પસંદગી

એફએમસી ખાતે, અમે પાકના સંરક્ષણ અને પોષણ માટેના તમામ મુખ્ય ઉત્પાદનો - કીટનાશકો, નીંદણનાશકો, ફૂગનાશકો અને છોડના સ્વાસ્થ્ય માટેના ઉત્પાદનોને વિકસિત, પ્રોત્સાહિત અને વેચીએ છીએ. અમારા સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો ખેડૂતોને વિવિધ પ્રકારની જીવાતો, નીંદણ અને બિમારીઓને નિયંત્રિત કરીને અને તેમની પાકના પોષણની જરૂરિયાતો પૂરી પાડીને ઉત્પાદનમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે.શક્તિશાળી બ્રાન્ડ્સ, વિસ્તૃત વિતરણ વ્યવસ્થા, સ્થાનિક બજારો, વિવિધ પાકોમાં કુશળતા અને સફળ વ્યૂહાત્મક જોડાણો સાથે, એફએમસી એ ભારતની પાકની સુરક્ષા માટેની અગ્રણી કંપનીઓમાંની એક છે.

પાકના વિશિષ્ટ ઉત્પાદનો

પાકના અમારા કેટલાક ઉત્પાદનો વિષે નીચે જાણો. તમારા અન્ય પ્રશ્નો માટે તમારા સ્થાનિક એફએમસી વિક્રેતા અથવા એફએમસી પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Chili.

મરચી

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં મરચીના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Cotton.

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં કપાસના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Grapes.

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં દ્રાક્ષના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of products for the protection and nutritional needs of your crops. Get to know more on our offerings and recommendations mapped on the phenology of Maize crop in this section.

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં મકાઈના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Rice.

ચોખા

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં ચોખાના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Sugarcane

શેરડી

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં શેરડીના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો

FMC offers a robust portfolio of Crop Protection & Nutrition solutions for Tomato.

એફએમસી તમારા પાકની સુરક્ષા અને પોષણની આવશ્યકતાઓ માટે સર્વોત્તમ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરે છે. આ વિભાગમાં ટમેટાના પાકના જૈવિક ઋતુચક્ર અનુસાર અમારા ઉત્પાદનો અને ભલામણો વિશે વધુ જાણો.

 

વધુ જાણો