Skip to main content
Current location
497116
in | en
ମେନୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ମେନୁ
ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
ଫସଲ ର ପ୍ରକାର

ଧାନ

ଧାନ ହେଉଛି ଘାସ ଜାତୀୟ ଓରିଜା ଗ୍ଲାବେରିମା (ଆଫ୍ରିକାନ୍ ରାଇସ୍) କିମ୍ବା ଓରିଜା ସତିବା (ଏସିଆନ୍ ରାଇସ୍) ର ଏକ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ. ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷକରି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।ସାରା ଦେଶରେ ଧଳା ଧାନ ଏବଂ ବାଦାମୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ।

ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅମଳ ପାଇଁ, ଏଫଏମସି ର ଅନେକ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ. ଏହି ବିଭାଗରେ ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।

Portfolio recommendation on Rice

 

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ

ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

ଫିଲ୍ଟର
ବ୍ରାଣ୍ଡ