Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Vilkår og Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

INTRODUKTION

FMC Corporation ("Selskabet") vedligeholder dette websted ("Webstedet") kun til informationsformål. Adgang og brug af Webstedet af dig er udelukkende underlagt disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser"). Ved at tilgå og bruge dette Websted, anerkender du, at du har læst, accepterer og vil være bundet af disse vilkår og betingelser. Virksomheden forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel.

TREDJEPARTS INTERNETWEBSTEDER

Virksomheden kan fra tid til anden levere links og henvisninger på dette websted til tredjeparters websteder ("tredjepartswebsteder"). Disse links og henvisninger til tredjepartswebsteder er kun tilvejebragt som en bekvemmelighed. Virksomheden har ikke gennemgået, og driver eller kontrollerer ikke i nogen henseende, nogen information, produkter eller tjenester, der er tilgængelige på tredjepartswebsteder, og selskabet er ikke ansvarlig for nogen information, der leveres på tredjepartswebsteder. Virksomheden fremsætter ingen erklæringer og giver ingen som helst garantier vedrørende tredjepartswebsteder, og det faktum, at selskabet har givet et link til et tredjepartswebsted på dette Websted, udgør ikke en godkendelse, autorisation, sponsorering eller tilknytning fra selskabet med hensyn til et sådant tredjepartswebsted eller dets ejere, udbydere, produkter eller nævnte tjenester eller tilbud på tredjepartswebstedet. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet, nøjagtigheden af oplysningerne og/eller kvaliteten af produkter eller tjenester leveret af, annonceret på eller solgt gennem alle tredjepartswebsteder.

UDTALELSER, DER RÆKKER IND I FREMTIDEN

Dette Websted kan indeholde fremadrettede udsagn, der er underlagt risici og usikkerheder, der kan forårsage, at faktiske resultater afviger fra dem, der er forudset, herunder risici beskrevet i virksomhedens Securities and Exchange Commission (“SEC”) rapporter, herunder virksomhedens senest indsendte rapport med SEC.

INFORMATIONENS RETTIDIGHED

Alle pressemeddelelser og andre oplysninger indeholdt på dette Websted var, efter selskabets bedste overbevisning, rettidige og nøjagtige, når de blev udstedt. Tidsforløbet kan dog gøre alt forældet, og virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle misforståelser, der kan opstå som følge af læsning af dateret materiale. Du bør omhyggeligt kontrollere datoen for udstedelse af oplysningerne på dette Websted.

ØKONOMISK INFORMATION

Finansielle oplysninger om virksomheden vist på dette Websted er kun aktuelle på den angivne dato. Finansielle oplysninger er ikke beregnet til at træde i stedet for oplysninger indeholdt i rapporter og andre dokumenter, som virksomheden har indgivet til SEC. Detaljerede økonomiske og andre oplysninger om Selskabet er tilgængelige i: (A) Selskabets årsrapport for det år, der sluttede [31. december 2000], som ændret; (B) virksomhedens efterfølgende kvartalsrapporter på formular 10-Q; og (C) andre rapporter og dokumenter indgivet fra tid til anden af virksomheden til SEC. Virksomheden advarer dig om, at enhver information indeholdt på EDGAR (det elektroniske dataindsamlings-, analyse- og hentningssystem), der vedligeholdes af SEC vedrørende virksomheden eller enhver anden enhed, muligvis ikke er nøjagtige eller aktuelle.

INDHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Informationen på dette Websted kan indeholde bugs, virus, fejl, problemer eller andre begrænsninger. virksomheden påtager sigintet ansvar og kan ikke være ansvarlig for nogen fejl eller udeladelser med hensyn til funktionen af eller indholdet på dette Websted og forbeholder sig retten til at foretage ændringer på dette Websted. yderligere garanterer virksomheden ikke nøjagtighed, valuta, pålidelighed eller fuldstændighed af nogen information, tekst, grafik, links eller andre emner, der er indeholdt på dette websted. Derfor leveres alt indhold på dette Websted "som det er" og uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om salgbarhed for salgbarhed. Virksomheden fraskriver sig alt ansvar eller ansvar for eventuelle skader forårsaget af virusser indeholdt i de elektroniske filer på Webstedet. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Virksomheden kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen skader, og særlig skal virksomheden ikke være ansvarlig for særlige, indirekte, følgeskader eller tilfældige skader eller skader for tastefejl, tabs af os, eller relateret til dette Websted eller ethvert andet Websted tilhørende virksomheden eller de oplysninger, der er indeholdt, uanset sådanne skader opstår i kontrakter, uagtsomhed, tort, i henhold til loven, i selskabelighed eller andre lovgivninger.

REGISTRERING AF HJEMMESIDE OG FORESPØRGSEL

Dette Websted er beregnet som en informationstjeneste for industriens indkøbere og andre interesserede parter. Virksomheden forbeholder sig retten til at afvise registreringer og afvise forespørgsler, hvis sådanne repræsenterer misbrug eller uærlig brug af disse tjenester. Bidrag og andre indsendte materialer bliver virksomhedens ejendom og vil ikke blive anerkendt eller returneret (læs også "privatlivspolitikken"). Virksomheden er ikke ansvarlig for ufuldstændige, forsinkede, mistede, forkerte indtastninger eller for teknisk fejl, menneskelige fejl, tabt/forsinket datatransmission, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt eller linjefejl i forbindelse med telefonnetværk, computerudstyr, software eller enhver kombination heraf. Bidrag er ugyldige, hvis de er ulæselige, unøjagtige, ufuldstændige, lemlæstede, manipulerede, forfalskede, mekanisk gengivet, uregelmæssigt på nogen måde eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med disse regler. Hvis Webstedet af en eller anden grund ikke er i stand til at køre som planlagt, forbeholder virksomheden sig retten til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere enhver registrering.

ophavsret OG BETINGELSER FOR BRUG

Dette Websted, inklusive tekst, grafik, lyd, design, software og alle afledte værker baseret på ovenstående, er ophavsretligt beskyttet af virksomheden eller bruges af virksomheden med forbehold for tilladelse fra ejeren af ophavsretten. I henhold til de vilkår og betingelser, der er angivet i disse vilkår og betingelser, giver virksomheden dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset og personlig licens til kun at bruge og vise dette Websted og materialerne ("materialer") derpå til associerede formål. Med din interaktion med dette Websted, forudsat at du bevarer alle copyright-, varemærke- og andre ejendomsretlige meddelelser på materialerne. Enhver ændring af materialerne eller brug af materialerne til ethvert andet formål er en krænkelse af ophavsret og andre ejendomsrettigheder tilhørende virksomheden. Virksomhedens præsentation af information på dette Websted giver ikke nogen ejendomsret eller andre rettigheder til dets varemærker, handelsnavne, ophavsrettigheder, patenter eller andre ejendomsrettigheder eller information, og det er heller ikke beregnet til at krænke patentrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som andre ejer. Denne begrænsede licens ophører automatisk uden varsel til dig, hvis du bryder nogen af disse vilkår og betingelser. Ved opsigelse skal du straks destruere alt downloadet og trykt materiale. Du har ingen ret, titel eller interesse (og ingen ophavsret, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret) i eller til Webstedet eller noget materiale, og du accepterer ikke at "frame" eller "spejle" Webstedet, noget materiale, der er indeholdt på eller tilgængeligt fra dette Websted på enhver anden server eller internetbaseret enhed uden foregående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Du accepterer ikke at afbryde eller forsøge at afbryde driften af Webstedet på nogen måde. Du accepterer at overholde alle yderligere begrænsninger, der vises på Webstedet, da det kan blive opdateret fra tid til anden.

VAREMÆRKER

FMC, FMC-logoet og alle firmanavne, produktnavne, servicemærker, logoer og handelsbeklædning tilhørende virksomheden eller dets datterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere ("Mærker") er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende virksomheden eller dets datterselskaber, associerede selskaber eller licensgivere i USA og andre lande. Andre mærkenavne, firmanavne, servicemærker, logoer og varebeklædning kan være varemærker eller servicemærker tilhørende andre. Din brug af mærkerne på dette Websted på anden måde end som godkendt i disse vilkår, betingelser og begrænsninger, eller som er godkendt skriftligt af virksomheden, er strengt forbudt.

PATENTPOSITION

FMC Corporation garanterer ikke mod krænkelse af tredjemands patenter på grund af enhver brug af produktet i kombination med andet materiale eller i driften af en proces; købere påtager sig alle risici for patentkrænkelse på grund af en sådan brug, kombination eller operation. FMC Corporation er ejer eller licenstager af flere amerikanske patenter relateret til produkter fra virksomheden. FMC-produkterne beskrevet heri kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter, af verserende patentansøgninger eller patenter og patentansøgninger i andre lande.

GARANTI

På grund af de mange faktorer, der påvirker resultaterne, sælges produkter fra FMC under forudsætning af, at køberen vil lave deres egen test for at bestemme deres egnethed af disse produkter til deres særlige formål. De adskillige anvendelser, der foreslås af FMC, præsenteres kun for at hjælpe vores kunder med at udforske mulige anvendelser. Alle oplysninger og data, der præsenteres, menes at være nøjagtige og pålidelige, men præsenteres uden påtagelse af FMC's ansvar.

TEKNISK SERVICE

Oplysningerne på dette Websted er beregnet til at være generelle. Teknikker og data vedrørende specifik brug af FMC-ingredienser og nye udviklinger vil blive offentliggjort med jævne mellemrum.

ERSTATNING

Indsendelser og uautoriseret brug af ethvert materiale, der er indeholdt på dette Websted, kan være i modstrid med love om ophavsret, varemærkelove, love om privatliv og offentlighed, visse kommunikationslove og -regulativer og andre gældende love og regler. Du er alene ansvarlig for dine handlinger eller handlinger foretaget af enhver person, der bruger dit brugernavn og/eller adgangskode. Som sådan skal du holde virksomheden og dets ledere, direktører, medarbejdere, tilknyttede selskaber, agenter, licensgivere og forretningspartnere skadesløse fra og mod alle omkostninger, skader, forpligtelser og udgifter (herunder advokatsalærer), der er påløbet i forhold til, opstået fra eller med det formål at undgå ethvert krav eller krav fra en tredjepart om, at din brug af Webstedet eller brugen af Webstedet af en person, der bruger dit brugernavn og/eller adgangskode, overtræder enhver gældende lov eller regulering, eller enhver tredjeparts rettigheder.

TVISTER

Dette Websted kontrolleres og drives af virksomheden fra dets hovedkvarter i Philadelphia, Pennsylvania. Eventuelle tvister, der måtte opstå vedrørende dette Websted og oplysningerne heri, er underlagt Illinois-lovgivningen (uden hensyntagen til lovkonflikter). Alle retssager, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med dette Websted, skal udelukkende anlægges ved de relevante statslige eller føderale domstole i Philadelphia, Pennsylvania.

HELE AFTALEN

Disse vilkår og betingelser udgør hele og eneste aftale mellem virksomheden og dig vedrørende anvendelse af Webstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og forståelser vedrørende dette Websted.