Przejdź do treści
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Warunki korzystania z serwisu FMC Corporation

Wprowadzenie i nota informacyjna

FMC Corporation („Spółka") prowadzi niniejszą stronę internetową („Strona”) wyłącznie w celach informacyjnych. Dostęp do Strony i korzystanie z niej przez użytkownika podlegają wyłącznie niniejszym  warunkom korzystania z serwisu („Warunki”). Uzyskując dostęp do niniejszej Strony i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, akceptuje je i jest związany ich postanowieniami. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym terminie i bez powiadamiania użytkownika.

Zewnętrzne strony internetowe                                                                                                  

Spółka może okresowo udostępniać w przedmiotowej Stronie łącza i wskaźniki do stron internetowych osób trzecich („Strony Zewnętrzne"). Łącza i wskaźniki do Stron Zewnętrznych udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Spółka nie weryfikuje, nie obsługuje ani nie kontroluje pod żadnym względem informacji, produktów lub usług dostępnych na Stronach Zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za żadne udostępniane na nich informacje. Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Stron Zewnętrznych, a sam fakt udostępnienia przez nią łącza do jakiejkolwiek Strony Zewnętrznej na niniejszej Stronie nie stanowi poparcia, akceptacji, sponsorowania ani powiązania ze strony Spółki w odniesieniu do takiej Strony Zewnętrznej, jej właścicieli lub dostawców ani żadnych produktów lub usług wzmiankowanych lub oferowanych na Stronie Zewnętrznej. Spółka jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść, dokładność informacji i/lub jakość produktów lub usług dostarczanych, reklamowanych lub sprzedawanych za pośrednictwem Stron Zewnętrznych.

Prognozy

Niniejsza Strona może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością, przez co rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych, między innymi ryzykami wyszczególnionymi w raportach Spółki przedkładanych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), w tym w ostatnim przedłożonym SEC raporcie Spółki.

Aktualność informacji

Wedle najlepszej wiedzy Spółki wszystkie komunikaty prasowe i inne informacje publikowane na niniejszej Stronie były aktualne i precyzyjne w chwili ich publikacji. Upływ czasu wpływa jednak na ich aktualność, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędne założenia, które mogą wynikać z zapoznawania się z nieaktualnymi materiałami. Należy dokładnie sprawdzać daty publikacji informacji dostępnych na Stronie.

Informacje finansowe

Informacje finansowe dotyczące Spółki przedstawione na niniejszej Stronie są aktualne wyłącznie na określony dzień. Spółka nie ma obowiązku aktualizować ani korygować informacji finansowych w wyniku zmian finansowych, biznesowych lub jakichkolwiek innych zmian, które wystąpią po określonej dacie. Informacje finansowe nie mają na celu zastąpienia danych zawartych w raportach i innych dokumentach przedkładanych przez Spółkę SEC. Szczegółowe informacje finansowe i inne informacje o Spółce są dostępne w: (A) najaktualniejszym Raporcie Rocznym Spółki; (B) kolejnych Raportach Kwartalnych Spółki, sporządzonych na Formularzu 10-Q; oraz (C) innych raportach i dokumentach przedkładanych okresowo przez Spółkę SEC. Spółka zaznacza, że informacje zawarte w systemie EDGAR (elektronicznym systemie gromadzenia, analizy i wyszukiwania danych prowadzonym przez SEC) dotyczące Spółki lub jakiegokolwiek innego podmiotu mogą nie być precyzyjne lub aktualne.

Nota prawna

INFORMACJE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, WIRUSY, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA. SPÓŁKA NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BŁĘDY LUB PRZEOCZENIA W ODNIESIENIU DO FUNKCJONOWANIA LUB ZAWARTOŚCI NINIEJSZEJ STRONY I ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN NA STRONIE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKA. PONADTO SPÓŁKA NIE GWARANTUJE PRECYZJI, AKTUALNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI, TEKSTÓW, GRAFIK, ŁĄCZ ANI INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE. ZGODNIE Z POWYŻSZYM, CAŁA ZAWARTOŚĆ STRONY DOSTARCZANA JEST W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I BEZ JAKIEJKOLWIEK JEDNOZNACZNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY ZAWARTE W PLIKACH ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH NIE JEST DOZWOLONE, POWYŻSZE ZAPISY MOGĄ WIĘC NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. SPÓŁKA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB UBOCZNE, ANI ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRATY PRZYCHODÓW LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI LUB INFORMACJI NA NIEJ ZAWARTYCH LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY RZECZONE SZKODY WYNIKAJĄ Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, ZASADY SŁUSZNOŚCI, Z MOCY PRAWA LUB NA INNEJ PODSTAWIE.

Informacje dostarczone przez użytkownika

Z zastrzeżeniem danych osobowych, które podlegają powyższej Informacji o Polityce Prywatności, wszelkie informacje lub materiały otrzymane od użytkownika uznaje się za dostarczone przez użytkownika i otrzymane przez Spółkę na zasadzie jawności. Komunikując się ze Spółką, użytkownik automatycznie udziela Spółce nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, prezentowanie i wyświetlanie komunikacji lub wszelkich informacji w niej zawartych samodzielnie lub w ramach kompilacji innych dzieł w dowolnej formie, na dowolnych nośnikach lub z użyciem dowolnych technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości i w dowolnym celu, oraz na udzielanie sublicencji na takie prawa osobom trzecim.

Rejestracja na Stronie i zapytania

Niniejsza Strona jest przeznaczona jako usługa informacyjna dla nabywców z branży, twórców receptur i innych interesariuszy. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji i zapytań, jeśli wiążą się one z niewłaściwym lub nieuczciwym korzystaniem z tych usług. Zgłoszenia i inne przesłane materiały stają się własnością Spółki, ich otrzymanie nie będzie potwierdzane, a one same nie podlegają zwrotowi (por. także „Polityka Prywatności”). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, opóźnione, utracone lub błędnie skierowane zgłoszenia ani za jakiekolwiek awarie techniczne, błędy ludzkie, utraconą/opóźnioną transmisję, pominięcie, przerwanie lub usunięcie danych ani za wady lub awarie połączenia w odniesieniu do jakiejkolwiek sieci telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub jakiegokolwiek ich połączenia. Zgłoszenia zostaną uznane za nieważne, jeśli są nieczytelne, niedokładne, niekompletne, uszkodzone, naruszone, powielone mechanicznie, pod jakimkolwiek względem nieprawidłowe lub w inny sposób niezgodne z niniejszymi zasadami. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Strona nie może działać zgodnie z zamierzeniami, to Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, przerwania, modyfikacji lub zawieszenia rejestracji.

Prawa autorskie i warunki użytkowania

Niniejsza Strona, w tym teksty, grafiki, dźwięk, układ, oprogramowanie i wszelkie dzieła pochodne oparte na którymkolwiek z powyższych, jest chronionym prawem autorskim dziełem Spółki lub jest wykorzystywana przez Spółkę za zgodą właściciela praw autorskich. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych Warunkach Spółka udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej i osobistej licencji na korzystanie i wyświetlanie niniejszej Strony i materiałów („Materiały”) na niej zawartych wyłącznie w celach związanych z interakcją użytkownika ze Stroną, przy czym użytkownikowi nie wolno zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacji o prawach wynikających z własności, którymi opatrzone są Materiały. Wszelkie modyfikacje Materiałów lub wykorzystanie Materiałów w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw Spółki wynikających z własności. Opublikowanie przez Spółkę informacji na Stronie nie stanowi przyznania użytkownikowi żadnych praw związanych z własnością lub innych praw do jej znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich, patentów lub innych praw związanych z własnością lub informacji, a także nie ma na celu naruszenia praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Niniejsza ograniczona licencja będzie wypowiedziana automatycznie, bez obowiązku powiadomienia użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. W przypadku wypowiedzenia licencji użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane i wydrukowane materiały. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, tytuły własności ani udziały (ani żadne prawa autorskie, prawa do znaków towarowych ani inne prawa własności intelektualnej) do Strony lub jakichkolwiek Materiałów. Użytkownik zobowiązuje się nie osadzać i nie tworzyć „kopii lustrzanych” Strony, żadnych materiałów zawartych na Stronie lub dostępnych za pośrednictwem Strony na jakimkolwiek innym serwerze lub urządzeniu internetowym bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania działania Strony w jakikolwiek sposób. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie, z zastrzeżeniem ich okresowych aktualizacji.

Znaki towarowe

FMC, logo FMC i wszystkie nazwy marek, firmy spółek, znaki usługowe, logo i wizualizacja produktów i usług Spółki oraz jej podmiotów zależnych, podmiotów powiązanych lub licencjodawców („Znaki”) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Spółki lub jej podmiotów zależnych, podmiotów powiązanych lub licencjodawców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne marki, firmy spółek, znaki usługowe, logo i wizualizacja produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi innych podmiotów. Używanie Znaków zawartych na niniejszej Stronie w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach i zgodnie z jego ograniczeniami lub w sposób dozwolony na piśmie przez Spółkę jest bezwzględnie zabronione.

Oświadczenie o patentach

FMC Corporation nie gwarantuje nienaruszenia patentów osób trzecich spowodowanego jakimkolwiek użyciem produktu w połączeniu z innymi materiałami lub jego działaniem w jakimkolwiek procesie; nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko naruszenia patentu wynikające z takiego użycia, połączenia lub działania. FMC Corporation jest właścicielem lub licencjobiorcą szeregu amerykańskich patentów związanych z produktami Spółki. Produkty FMC opisane w niniejszym dokumencie mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów w Stanach Zjednoczonych, wnioskami patentowymi oczekującymi na rozpatrzenie lub wnioskami złożonymi w innych krajach.

Gwarancja

Ze względu na liczne czynniki wpływające na wyniki, produkty FMC są sprzedawane przy założeniu, że nabywca przeprowadzi własne testy w celu określenia ich przydatności do określonego celu. Zastosowania sugerowane przez FMC przedstawiono wyłącznie w celu pomocy klientom Spółki w rozważeniu możliwych zastosowań. Wszystkie przedstawione informacje i dane są uważane za dokładne i wiarygodne, ale są prezentowane bez założenia jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie FMC.

Obsługa techniczna

Informacje zawarte na niniejszej Stronie mają charakter ogólny. Okresowo publikowane będą techniki i dane dotyczące konkretnych zastosowań składników FMC i nowych rozwiązań.

Korzystanie ze Strony w innych krajach

Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani nie twierdzi, że jakiekolwiek informacje zawarte na niniejszej Stronie są odpowiednie lub mogą być pobierane poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Dostęp do niniejszej Strony i wszelkich informacji na niej zawartych może nie być zgodny z prawem w przypadku niektórych osób lub w niektórych krajach. Użytkownik, który zyskuje dostęp do Strony spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, robi to na własne ryzyko zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jurysdykcji użytkownika.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Dostarczanie i nieupoważnione wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów zawartych na niniejszej Stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i prawa do wizerunku, niektórych przepisów i regulacji dotyczących komunikacji oraz innych obowiązjących przepisów i regulacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub działania wszelkich innych osób korzystających z jego nazwy użytkownika i/lub hasła. W związku z powyższym użytkownik zwalnia Spółkę i jej członków zarządu, członków kierownictwa, pracowników, podmioty powiązane, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, odszkodowań, zobowiązań i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych w związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami osób trzecich, zgodnie z którymi korzystanie ze Strony przez użytkownika lub wszelkie osoby używające nazwy i/lub hasła użytkownika stanowią naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji bądź praw osób trzecich.

Spory

Niniejsza Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Spółkę z jej siedziby w Filadelfii w stanie Pensylwania. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą Stroną i zawartymi na niej informacjami, podlegają prawu stanu Pensylwania (bez względu na normy kolizyjne). Wszelkie postępowania, które mogą wyniknąć z niniejszej Strony lub w związku z nią, będą wnoszone wyłącznie do właściwych sądów stanowych lub federalnych w Filadelfii w stanie Pensylwania.

Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całą i jedyną umowę między Spółką a użytkownikiem i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące przedmiotowej Strony.