Przejdź do treści
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie 

Spółka FMC Corporation oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone zobowiązują się do poszanowania prywatności danych i do jej ochrony poprzez przestrzeganie praktyk opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności („Polityka Prywatności”). 

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska („FMC” lub „Spółka”) jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za Dane Osobowe użytkownika gromadzone lub przekazywane za pośrednictwem lub w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, interakcjami z przedstawicielami handlowymi Spółki oraz w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje stosowane przez Spółkę czynności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony i ujawniania lub przetwarzania w inny sposób Danych Osobowych, które Spółka może uzyskiwać od użytkownika lub które użytkownik może podać podczas odwiedzania strony https://ag.fmc.com/pl lub innych witryn Spółki, aplikacji lub formularzy, które zawierają łącze lub odsyłają do niniejszej Polityki Prywatności („Strona”). Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się również do Danych Osobowych gromadzonych offline. „Dane Osobowe” to informacje lub opinie dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej lub informacje, które można połączyć z innymi informacjami w celu identyfikacji informacji o osobie fizycznej.  

Zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zrozumienia stosowanych przez Spółkę zasad i praktyk dotyczących przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych użytkownika. 

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom.  

Użytkownik może zapoznać się z poszczególnymi sekcjami niniejszej Polityki Prywatności, klikając wskazane poniżej nagłówki. 

Cel Polityki Prywatności 

Gromadzone dane użytkownika

Sposób gromadzenia danych użytkownika

Pliki cookie, piksele i technologie automatycznego gromadzenia danych 

Sposób i cele wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika

Udostępnianie Danych Osobowych użytkownika

Międzynarodowe transfery danych 

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych 

Prywatność dzieci w Internecie 

Łącza do innych stron internetowych 

Osadzone treści YouTube

Zakaz sprzedaży Danych Osobowych  

Prawa użytkownika

Zmiany Polityki Prywatności

Kontakt z FMC 

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie użytkownikowi informacji, w jaki sposób FMC gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza jego Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez niego ze Strony, co obejmuje wszelkie Dane Osobowe, które użytkownik może podać za pośrednictwem Strony, komunikując się ze Spółką za pośrednictwem podstrony Kontakt. 

 Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności wraz z wszelkimi innymi zasadami ochrony prywatności lub informacjami o ochronie prywatności, które Spółka może udostępniać w określonych okolicznościach, w których gromadzi lub przetwarza Dane Osobowe użytkownika, aby był w pełni świadomy sposobu i przyczyn wykorzystywania jego danych przez Spółkę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i zasad i nie ma na celu ich zastąpienia. 

GROMADZONE DANE UŻYTKOWNIKA 

Spółka może gromadzić i wykorzystywać różne rodzaje danych użytkownika i na jego temat, w tym Dane Osobowe i dane nieosobowe. Dane te obejmują: 

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko użytkownika; 
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer(y) telefonu; 
 • Dane techniczne i dane urządzenia, w tym dotyczące typu urządzenia, które użytkownik wykorzystuje do łączenia się ze Stroną, adresu IP, unikalnego identyfikatora urządzenia (na przykład numer telefonu komórkowego używany przez urządzenie mobilne), informacji sieciowych, systemu operacyjnego i platformy, typu i wersji przeglądarki, ustawień strefy czasowej, typów i wersji wtyczek przeglądarki, geolokalizacji (na podstawie adresu IP) i innych technologii na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Strony; 
 • Dane zapytania, w tym szczegóły zapytań lub próśb o wsparcie przesłanych za pośrednictwem Strony lub przedstawiciela handlowego, w tym wszelkie Dane Osobowe, które użytkownik może zdecydować się podać w takiej komunikacji; 
 • Dane dotyczące interakcji ze Stroną, w tym sekwencja stron prowadzących do Strony, przez nią i po jej opuszczeniu (w tym data i godzina), pełny adres URL, przeglądane strony, wyszukiwane słowa kluczowe, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyty na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą), używane metody opuszczenia strony; oraz 
 • Dane komunikacyjne, w tym preferencje komunikacyjne użytkownika. 

Ponadto Spółka gromadzi, wykorzystuje i udostępnia w dowolnym celu dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą być pochodną Danych Osobowych użytkownika, ale nie są uważane za Dane Osobowe, o ile nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio tożsamości użytkownika. Spółka może na przykład agregować dane dotyczące interakcji ze Stroną w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji Strony lub w celu określenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do Strony z określonego kraju lub regionu. Jeżeli jednak zagregowane dane zostaną połączone z Danymi Osobowymi użytkownika, które mogą odnosić się do niego, to połączone dane traktowane są jako Dane Osobowe, które Spółka wykorzystuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Spółka nie gromadzi za pośrednictwem Strony żadnych wrażliwych Danych Osobowych użytkownika (w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, które mogą obejmować informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia (w tym psychicznego) oraz danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej). Spółka nie gromadzi również żadnych informacji o wyrokach skazujących ani karalności. 

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli gromadzenie Danych Osobowych jest wymagane z mocy prawa lub na podstawie warunków umowy zawartej przez Spółkę z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy rzeczonych Danych Osobowych na żądanie, Spółka nie jest w stanie wykonać umowy, którą zawarła lub próbuje zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu dostarczenia mu towarów lub świadczenia usług). W takim przypadku Spółka może być zmuszona anulować produkt lub usługę użytkownika za jego powiadomieniem. 

Sposób gromadzenia danych użytkownika

Spółka gromadzi dane użytkownika w następujący sposób: 

Bezpośrednie interakcje z użytkownikiem 

Użytkownik może przekazywać Spółce informacje (w tym Dane Osobowe) na swój temat, wypełniając formularze lub kontaktując się ze Spółką telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Powyższe obejmuje informacje podawane przez użytkownika podczas przesyłania zapytania lub prośby o wsparcie za pośrednictwem Strony, przedstawiciela handlowego lub w inny sposób, lub przy zgłoszeniu problemu dotyczącego Strony.  

Informacje z innych źródeł

Spółka może łączyć Dane Osobowe użytkownika pochodzące z wielu źródeł, w tym między innymi z informacji ze Strony, danych dotyczących użytkowania, informacji pochodzących z targów, aplikacji Arc Farm Intelligence, historii sprzedaży i informacji pochodzących z wykorzystywanych przez Spółkę narzędzi zarządzania relacjami z klientami (CRM). 

Zautomatyzowane technologie lub interakcje 

Podczas interakcji użytkownika ze Stroną Spółka może automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące sprzętu/urządzenia użytkownika oraz jego działań i schematów przeglądania, zgodnie z powyższymi zapisami. Informacje te gromadzone są za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii.  Spółka może również otrzymywać Dane Techniczne dotyczące użytkownika, jeśli odwiedza on inne witryny korzystające z plików cookie Spółki. Rzeczone dane techniczne i informacje mogą obejmować Dane Osobowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie - "Polityka plików cookie".

Pliki cookie, piksele śledzące i technologie automatycznego gromadzenia danych 

FMC może wykorzystywać na swojej Stronie i w aplikacjach mobilnych pliki cookie i inne technologie śledzenia (zwane łącznie „plikami cookie") w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie „Polityka plików cookie" oraz za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów).

Plik cookie to niewielki pakiet danych wysyłanych do przeglądarki z serwera WWW i przechowywanych na dysku twardym lub w pamięci tymczasowej urządzenia. Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika.

Pliki cookie pozwalają również ulepszać Stronę dzięki:  

 • oszacowaniu liczby odbiorców i schematów użytkowania (w tym określeniu zakresu powtarzalnego korzystania oraz wykorzystania przez zarejestrowanego użytkownika w porównaniu z użytkownikiem niezarejestrowanym); 
 • opracowywaniu treści w oparciu o zainteresowania i zachowania użytkowników; 
 • pomiarowi schematów ruchu, w tym obszarów odwiedzanych przez użytkowników Strony oraz ogólnych schematów odwiedzin; 
 • zrozumieniu podobieństw i różnic w zakresie nawyków użytkowników; oraz 
 • rozpoznaniu użytkownika po jego powrocie do Strony.

 Spółka wykorzystuje te informacje, aby każde nowe doświadczenie użytkownika na Stronie było lepsze. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji, klikając łącza w elektronicznych materiałach marketingowych wysyłanych przez Spółkę, zewnętrzne podmioty reklamowe i sieci reklamowe 

Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej lub usunąć pliki cookie Spółki w dowolnym momencie, przy czym nie jest to zalecane w przypadku niezbędnych plików cookie, które są konieczne do zapewnienia podstawowych funkcji Strony, takich jak zabezpieczenie Strony i kierowanie ruchem użytkowników jej ramach (tak zwane absolutnie niezbędne pliki cookie).

Użytkownik może również odmówić akceptacji plików cookie przeglądarki, aktywując odpowiednie ustawienie w przeglądarce lub wybierając opcję „Odrzuć wszystkie" lub korzystając z opcji rezygnacji na banerze plików cookie na Stronie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie całość lub część Strony może stać się niedostępna, a niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez Spółkę plików cookie, celów, dla których ich używa, oraz sposobu dokonywania wyborów dotyczących korzystania z plików cookie można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie -"Polityka plików cookie"

Podstrony w ramach strony mogą zawierać sygnały nawigacyjne (małe przezroczyste osadzone obrazy lub obiekty, znane również jako niewidoczne obiekty gif, piksele śledzące i gify jednopikselowe), które pozwalają na przykład zliczać odwiedzających stronę internetową lub budować inne podobne statystyki, takie jak rejestrowanie popularności treści Strony lub weryfikowanie integralności systemu i serwera. Korzystanie z sygnałów nawigacyjnych również wymaga zgody użytkownika, chyba że są one absolutnie niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji Strony.

Wykorzystywanie plików cookie, pikseli i innych technologii śledzenia przez osoby trzecie 

Niektóre treści lub aplikacje na Stronie są obsługiwane przez osoby trzecie, w tym między innymi dostawców treści. Spółka umożliwia niektórym osobom trzecim korzystanie z plików cookie, samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi lub innymi technologiami śledzenia, w celu gromadzenia informacji o użytkowniku podczas korzystania ze Strony, przy czym jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem udzielenia niezbędnej zgody przez użytkownika. Rzeczone osoby trzecie mogą łączyć gromadzone informacje z Danymi Osobowymi użytkownika lub mogą gromadzić informacje, w tym Dane Osobowe, dotyczące aktywności internetowej użytkownika w czasie i na różnych stronach internetowych lub w ramach innych usług internetowych. Mogą wykorzystywać te informacje w celu dostarczania użytkownikowi reklam opartych na zainteresowaniach (reklamy behawioralne) lub innych ukierunkowanych treści.  

Żądanie zakazu śledzenia

Systemy Spółki nie uznają obecnie zgłaszanych przez przeglądarki żądań „zakaz śledzenia” (DNT). Użytkownik może jednak wyłączyć niektóre funkcje śledzenia omówione w niniejszej sekcji (np. wyłączając pliki cookie). Użytkownik może również zrezygnować z reklam ukierunkowanych, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.

SPOSÓB I CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Spółka wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone z mocy prawa, a także za zgodą użytkownika, gdy uzyskanie takiej zgody jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów. Spółka może na przykład wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w celu dostarczania mu produktów, oferowania usług, komunikowania się z nim i/lub prowadzenia innych działań biznesowych, takich jak wykorzystywanie danych w celu poprawy i personalizacji doświadczeń użytkownika lub w jakimkolwiek innym celu, na który użytkownik wyraził zgodę (jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów). Niezależnie od powyższego Spółka wykorzystuje Dane Osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:  

 • Wykonanie umowy z użytkownikiem lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z użytkownikiem, w tym: 

- rejestracja użytkownika jako nowego klienta;  

- dostarczenie użytkownikowi żądanych przez niego informacji, produktów, usług i wsparcia;  

- realizacja celów, dla których użytkownik przekazał dane lub które zostały wskazane w momencie ich gromadzenia; oraz 

 - zapewnienie wsparcia posprzedażowego i obsługi klienta. 

 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadniony interes Spółki (lub uzasadniony interes osób trzecich), a interes i podstawowe prawa użytkownika nie są wobec nich nadrzędne, w tym: 
 • zapewnienie, że zawartość Strony wyświetlana jest w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika;; 
 • administrowanie Stroną i aplikacjami oraz prowadzenie operacji wewnętrznych (w tym w celu rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych); 
 • usprawnianie Strony, produktów lub usług, marketingu lub relacji z klientami i ich doświadczenia;  
 • oferowanie funkcji interaktywnych, wtyczek mediów społecznościowych lub innych podobnych funkcji, które mogą być udostępniane za pośrednictwem Strony; 
 • gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony praw Spółki w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym;
 • zabezpieczenie i ochrona Strony, pracowników i/lub działalności Spółki (w tym rozwiązywania problemów, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych);  
 • pomiar lub ocena skuteczności reklam wyświetlanych użytkownikowi i innym osobom oraz dostarczania użytkownikowi odpowiednich treści i/lub reklam; 
 • z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, powiadamiania użytkownika o zmianach na Stronie, warunkach Polityki Prywatności, produktach lub usługach oraz prowadzenia dokumentacji księgowej i dowodów sprzedaży online. 

Jeżeli Spółka przetwarza Dane Osobowe użytkownika w oparciu o swój uzasadniony interes, to interes ten polega na wykorzystywaniu danych użytkownika do prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej z użytkownikiem i innymi osobami oraz do ulepszania produktów i usług Spółki w celu prowadzenia działalności w sposób wydajny i rentowny, przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania Danych Osobowych do celów wspierających prowadzenie i rozwój działalności Spółki.  

W celu spełnienia obowiązku prawnego: 

 • powiadamianie użytkownika o zmianach na Stronie, warunkach Polityki Prywatności, produktów lub usług; oraz 
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i przestrzegania innych obowiązków w zakresie przechowywania danych. 
 • Z zastrzeżeniem wyrażenia przez użytkownika odpowiedniej zgody: 
 • dostarczanie użytkownikowi odpowiednich reklam; oraz
 • usprawnianie Strony, produktów lub usług, marketingu lub relacji z klientami i ich doświadczenia. 

Spółka może wykorzystywać dane nieosobowe (takie jak dane zagregowane) do dowolnych celów biznesowych. 

Należy zwrócić uwagę, że Spółka może przetwarzać Dane Osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, jeśli jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów (oraz za zgodą użytkownika, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów), Spółka może udostępniać dane użytkownika wymienionym poniżej osobom w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.  

 • W ramach FMC. Spółka może udostępniać Dane Osobowe użytkownika wewnętrznym osobom trzecim (podmiotom powiązanym i zależnym FMC) w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. FMC posiada podmioty powiązane i zależne na całym świecie. 
 • Usługodawcy. Spółka może udostępniać Dane Osobowe użytkownika wewnętrznym i zewnętrznym podmiotom lub przedsiębiorstwom, w tym podmiotom zależnym, powiązanym i podmiotom spoza FMC, które świadczą usługi w imieniu Spółki, takim jak dostawcy usług wsparcia technologicznego i dostawcy usług analizy danych. Rzeczone osoby trzecie są każdorazowo zobowiązane do stosowania odpowiednich zabezpieczeń prywatności i bezpieczeństwa i mogą wykorzystywać pozyskane informacje wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz FMC. Spółka może również udostępniać Dane Osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom lub przedsiębiorstwom, które współpracują ze Spółką w celu dostarczania użytkownikowi produktów lub usług. 

Spółka wymaga, aby osoby trzecie, którym ujawnia dane użytkownika, przestrzegały bezpieczeństwa jego Danych Osobowych i wykorzystywały je zgodnie z prawem. Spółka nie zezwala zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika w sposób, który nie jest dozwolony przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji. Oznacza to, że Spółka nie zezwala zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika do własnych celów, a tylko na przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika w określonych celach i zgodnie z wytycznymi Spółki. 

 • Inne osoby trzecie. Spółka może udostępniać Dane Osobowe użytkownika partnerom, z którymi współpracuje w zakresie dostarczania użytkownikowi odpowiednich reklam w innych stronach internetowych lub w aplikacjach. Listę rzeczonych partnerów można znaleźć w Polityce plików cookie - "Polityka plików cookie"
 • Transakcje biznesowe i transfery. FMC może kupować, sprzedawać, tworzyć lub w inny sposób przekształcać swoje podmioty lub sprzedawać akcje lub aktywa, na przykład w drodze sprzedaży, fuzji, przekształcenia lub likwidacji. Tego rodzaju transakcje mogą się wiązać z ujawnieniem danych użytkownika potencjalnym nabywcom lub partnerom, którzy podpisali z FMC umowę o zachowaniu poufności, a także księgowym, pracownikom banków, prawnikom i innym doradcom. Jeśli dojdzie do zmiany w działalności FMC, to nowi właściciele będą mogli wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak to określono w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Zachowanie zgodności z przepisami prawa i ochrona praw Spółki oraz praw innych osób. Spółka może ujawnić Dane Osobowe użytkownika, gdy w dobrej wierze uzna, że ujawnienie ich jest właściwe w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, postępowaniem prawnym, nakazem lub wezwaniem sądowym, lub gdy uzna, że jest to konieczne lub właściwe w celu egzekwowania lub wykonania warunków korzystania ze Strony (jeśli dotyczy). Spółka może również ujawnić dane użytkownika w celu współpracy w ramach dochodzenia prowadzonego przez organy państwowe; w celu zapobieżenia możliwemu przestępstwu, takiemu jak oszustwo lub kradzież tożsamości, lub prowadzenia dochodzenia w jego sprawie; w celu egzekwowania lub stosowania warunków korzystania z usług internetowych lub innych umów (jeżeli dotyczy); w związku z postępowaniem sądowym lub sporem; lub w celu ochrony praw lub własności Spółki bądź praw, własności lub bezpieczeństwa lub użytkowania innych podmiotów.  

Spółka może udostępniać dane nieosobowe bez ograniczeń.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH 

FMC jest przedsiębiorstwem globalnym z główną siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W ramach usług oferowanych użytkownikowi za pośrednictwem Strony i aplikacji, a także podczas standardowej działalności biznesowej związanej ze Stroną, przekazywane Spółce przez użytkownika informacje (w tym Dane Osobowe) mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Serwery, bazy danych i usługodawcy Spółki mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub w innych lokalizacjach poza EOG.  

W przypadku przekazania przez Spółkę Danych Osobowych użytkownika do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, Spółka polega na takiej decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na temat krajów uznanych za zapewniające „odpowiedni poziom ochrony” można znaleźć tutaj. Komisja Europejska może nie uznawać Stanów Zjednoczonych i innych krajów za zapewniające odpowiednią ochronę Danych Osobowych. Przekazywanie danych w ramach grupy podmiotów FMC odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Analogicznie, jeżeli korzystanie z usług usługodawcy może wymagać transferu Danych Osobowych z kraju pochodzenia do kraju, który nie został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, Spółka przestrzega przepisów regulujących międzynarodowe transfery Danych Osobowych, zazwyczaj w drodze zawarcia wymaganych z mocy prawa umów o ochronie danych, które w stosownych przypadkach zawierają standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne instrukcje lub środki, które mogą być okresowo określane, aktualizowane, zmieniane, zastępowane lub uchylane przez właściwy organ regulacyjny. 

Zgodnie z niektórymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, przed dokonaniem transferu Danych Osobowych poza terytorium, na którym zostały one zgromadzone, Spółka może być zobowiązana spełnić dodatkowe wymogi, w tym między innymi uzyskać jednoznaczną zgodę użytkownika i/lub przeprowadzić pewne oceny bezpieczeństwa wymagane na mocy lokalnych przepisów i regulacji.  

Na żądanie przesłane na adres: ochrona.danych@fmc.com  użytkownik otrzyma kopię odpowiednich zabezpieczeń.

W świetle powyższego Dane Osobowe użytkownika mogą być udostępniane organom ścigania i/lub organom regulacyjnym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w odpowiednich jurysdykcjach.  

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika 

Spółka stosuje uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne standardy bezpieczeństwa, mające na celu ochronę poufności, nienaruszalności i bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkownika. Otrzymane przez Spółkę informacje o użytkowniku przechowywane są w systemach komputerowych i bazach danych obsługiwanych przez FMC lub zewnętrznych usługodawców. W stosownych przypadkach Spółka podejmuje kroki w celu ograniczenia dostępu do Danych Osobowych użytkownika oraz ich szyfrowania i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Spółka gromadzi i przechowuje Dane Osobowe na urządzeniu użytkownika za pomocą pamięci podręcznych danych aplikacji i plików cookie przeglądarki wyłącznie za zgodą użytkownika, chyba że jest to absolutnie konieczne do zapewnienia podstawowych funkcji Strony.  

Użytkownik odgrywa również ważną rolę w ochronie bezpieczeństwa swoich Danych Osobowych i powinien zachować ostrożność w zakresie ujawniania informacji oraz sposobie ochrony swojej komunikacji i urządzeń. Jeśli użytkownik otrzymał od Spółki (lub samodzielnie wybrał) hasło umożliwiające dostęp do określonych części Strony lub aplikacji, to ponosi odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Hasła nie należy udostępniać osobom trzecim. 

 Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika 

Zgodnie z ogólną zasadą Spółka przechowuje Dane Osobowe tylko przez okres konieczny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych.  Pewne elementy Danych Osobowych użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, na przykład w celu prowadzenia dokładnego rejestru transakcji użytkownika ze Spółką, na mocy umowy lub zgodnie z zapytaniem lub prośbą o wsparcie złożoną przez użytkownika za pośrednictwem Strony lub przedstawiciela handlowego, aby Spółka mogła dochodzić roszczeń i bronić się przed nimi. W odniesieniu do zapytania/prośby o wsparcie przesłanej za pośrednictwem Strony oznacza to, że zasadniczo dane użytkownika przechowywane są przez okres trzech (3) lat począwszy od końca roku, w którym rozstrzygnięto zapytanie/prośbę o wsparcie. Informacje o tym, jak długo Spółka przechowuje pliki cookie i Dane Osobowe przetwarzane w związku z nimi, można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie -"Polityka plików cookie". W pewnych okolicznościach Spółka może przechowywać Dane Osobowe przez inny okres, na przykład w przypadku, gdy jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z przepisami prawa lub jeśli jest to wymagane w związku z postępowaniem prawnym, przez organ prawny lub inny podmiot rządowy uprawniony do złożenia wniosku, tak długo, jak jest to wymagane. Spółka może również przechowywać Dane Osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do jej relacji z użytkownikiem. 

W niektórych okolicznościach Spółka anonimizuje Dane Osobowe użytkownika (aby ich powiązanie z użytkownikiem nie było możliwe) do celów badawczych lub statystycznych, a w taki przypadku dane te może przechowywać przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania użytkownika. 

Jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, Spółka podejmie uzasadnione kroki w celu zniszczenia lub deidentyfikacji Danych Osobowych użytkownika, gdy nie będą one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone i/lub celów, na które użytkownik wyraził zgodę. 

PRYWATNOŚĆ DZIECI W INTERNECIE 

Strona Spółki nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i Spółka nie gromadzi świadomie Danych Osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku pozyskania informacji o omyłkowym lub nieumyślnym pozyskaniu lub otrzymaniu Danych Osobowych od dziecka poniżej 16 roku życia bez odpowiedniej zgody, dane te zostaną usunięte. Jeżeli w przekonaniu użytkownika Spółka omyłkowo lub nieumyślnie zgromadziła jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 16 roku życia lub o nim, winien skontaktować się ze Spółką pod adresem: ochrona.danych@fmc.com   

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH  

Strona Spółki może okresowo zawierać łącza do i z stron internetowych, wtyczek, usług i/lub aplikacji osób trzecich, w tym partnerów i podmiotów powiązanych FMC. Należy zwrócić uwagę, że korzystanie z tych łącz lub umożliwienie połączeń może pozwolić osobom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Strony te i wszelkie usługi, które mogą być dostępne za ich pośrednictwem, posiadają własne informacje dotyczące ochrony prywatności, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje ani za jakiekolwiek treści lub Dane Osobowe, które mogą być gromadzone za pośrednictwem takich stron lub usług ani za żadne działania dotyczące prywatności takich stron. Zaleca się, by użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. 

OSADZONE TREŚCI YouTube

Niniejsza Strona może zawierać filmy, które są przechowywane na stronie www.youtube.com i mogą być odtwarzane za jej pośrednictwem. Treści te są osadzone w tak zwanym „rozszerzonym trybie ochrony danych”, dzięki czemu żadne Dane Osobowe użytkownika nie są przesyłane do YouTube, o ile użytkownik nie zdecydował wcześniej (za pomocą przełącznika), że chce oglądać treści z YouTube. Jeżeli użytkownik zdecyduje się obejrzeć treści z YouTube, to na jego urządzeniu zostanie umieszczony odpowiedni plik cookie w celu zapamiętania dokonanego wyboru, a użytkownik zostanie przekierowany do serwisu YouTube. Korzystanie z plików cookie i przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika w wyniku oglądania treści YouTube osadzonych na Stronie nie jest kontrolowane przez FMC, a przez Google. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik zalogował się na swoje konto YouTube, to jego Dane Osobowe mogą zostać powiązane z jego profilem YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tym zakresie można znaleźć w Polityce prywatności Google.

ZAKAZ SPRZEDAŻY DANYCH OSOBOWYCH 

Spółka nie sprzedaje Danych Osobowych użytkowników.  

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego Danych Osobowych. Jeżeli użytkownik pragnie skorzystać z jednego lub większej liczny praw, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów, winien skontaktować się z FMC pod adresem FMC udzieli odpowiedzi na żądania użytkownika zgodnie z warunkami i wymogami obowiązującego prawa.  

 • Potwierdzenie, dostęp, sprostowanie i usunięcie - Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, dostępu i uzyskania kopii swoich Danych Osobowych, które Spółka przechowuje, sprostowania/uzupełnienia wszelkich niedokładnych/niekompletnych danych go dotyczących, a także usunięcia jego Danych Osobowych w określonych okolicznościach.
 • Przenoszenie danych - użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich Danych Osobowych, które przekazał FMC, do siebie lub wybranego przez siebie podmiotu zewnętrznego, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy zwrócić uwagę, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do Danych Osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub które Spółka wykorzystała w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Ograniczenie przetwarzania - użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółki z żądaniem ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych w następujących przypadkach: 
  • gdy chce, by Spółka ustaliła precyzyjność danych;  
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, aby Spółka usunęła jego Dane Osobowe; 
  • gdy użytkownik zwraca się do Spółki z żądaniem zachowania danych, nawet jeżeli Spółka już ich nie potrzebuje, ponieważ są one potrzebne do ustalenia lub egzekwowania roszczeń lub obrony przed roszczeniami; lub  
  • gdy użytkownik sprzeciwia się wykorzystywaniu przez Spółkę jego danych, ale Spółka musi zweryfikować, czy posiada nadrzędne uzasadnione podstawy, by je wykorzystywać. 

Jeżeli Dane Osobowe użytkownika objęte są ograniczeniem przetwarzania, to Spółka będzie je przetwarzać wyłącznie za zgodą użytkownika w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami lub w inny sposób dozwolony na mocy obowiązujących przepisów. 

 • Wycofanie zgody - użytkownik ma prawo wycofać zgodę na czynności przetwarzania danych w przypadku, gdy jego zgoda jest dla Spółki podstawą prawną przetwarzania.  Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody przez użytkownika Spółka może nie być w stanie przekazać mu określonych informacji. W takim przypadku Spółka powiadomi o tym użytkownika w momencie wycofania przez niego zgody.  

Sprzeciw wobec przetwarzania - użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania jego danych jest uzasadniony interes.

W przypadku sprzeciwu użytkownika Spółka ma obowiązek zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie jest w stanie wykazać istnienie ważnych i uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub o ile nie przetwarza Danych Osobowych w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki, wykazanie przekonujących uzasadnionych podstaw przez Spółkę jest możliwe, ale każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.  

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę jego danych w celach marketingu bezpośredniego.

 

Środki prawne: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Stosowane przez Spółkę polityki podlegają okresowym weryfikacjom, a niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo zmieniana. W takim przypadku zmiany te zostaną opublikowane na tej stronie, a jeżeli będzie to właściwe, użytkownik może zostać o nich powiadomiony (pośrednio, podczas następnego otwarcia Strony). Stronę należy odwiedzać regularnie, by zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami Polityki Prywatności. 

Precyzyjność i aktualność Danych Osobowych użytkownika, które znajdują się w posiadaniu Spółki, jest istotna. W przypadku zmiany Danych Osobowym użytkownika podczas jego relacji ze Spółką użytkownik winien powiadomić o tym FMC. 

KONTAKT Z FMC 

Kontakt z FMC możliwy jest pod adresem:

FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

e-mail: ochrona.danych@fmc.com