Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

Күні: «15» наурыз 2024 жыл

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – «Келісім») «ЭфЭмСи Агро Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Компания») – ақпараттық сайтты жасаушы және құқық иесі және жеке тұлға (бұдан әрі – «Пайдаланушы», «Сіз») https://ag.fmc.com/kz (бұдан әрі – Сайт) мекенжайындағы сайтты пайдалану бойынша арасындағы қатынастарды регламенттейді

Осы Келісім компанияның жария офертасы болып табылады. Сайтты пайдалана отырып, оның ішінде сайттың беттері мен контентін (бұдан әрі – «Материалдар») қарау арқылы Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімімен танысқанын және келісетінін растайды және Сайтты пайдалану Пайдаланушының осы Келісімге қосылуын және оның шарттарын сөзсіз қабылдауын білдіреді.

Осы Келісімді акцептеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілген жасқа толған және тиісті өкілеттіктері бар сайтты пайдаланатын жеке тұлға сайтты пайдаланушы болып табылады.

  1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі сайтты пайдалану мақсатына қарамастан, сайттың барлық пайдаланушыларына қолданылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес жария оферта болып табылады. Пайдаланушы келісімінің әрекеті сайтты кез келген нысанда және кез келген тәсілмен пайдаланған сәттен бастап пайдаланушыларға қолданылады. Біздің сайтты пайдалана отырып, сіз осы Келісімде сипатталған барлық шарттарды қабылдағаныңызды растайсыз. Пайдаланушы Келісімімен келіспеген жағдайда пайдаланушы сайтты қарауды тоқтатуға міндеттенеді.

1.2. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы URL мекенжайында тұрақты түрде орналастырылған: https://ag.fmc.com/kz.

1.3. Компания осы Пайдаланушы келісімін кез келген уақытта алдын ала немесе кейінгі ескертусіз өзгерту немесе толықтыру құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы Келісімнің өзгерістерін өз бетінше бақылайды және Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясымен танысады. Осы Келісімге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілгеннен кейін Пайдаланушының Сайтты пайдалануды жалғастыруы Пайдаланушының мұндай өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қабылдауын және келісімін білдіреді.

1.4. Егер басқаша тікелей көрсетілмесе, Сайт Материалдарын арттыратын немесе жақсартатын кез келген өзгерістер осы Келісімнің қолданысына жатады.

1.5. Осы Келісім https: https://ag.fmc.com/kz желілік мекенжайында орналасқан Құпиялық саясатымен бірге, Сайттың әрбір Пайдаланушысына қолданылатын шарттар мен ережелерді қамтиды.

 

  1. Осы Келісімді қабылдай отырып Пайдаланушы:

2.1. Осы Келісімнің шарттарымен танысқанын растайды.

2.2. Сайтты тек осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес және осы салада қолданыстағы және қолданылатын заңдарға сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

2.3. Пайдаланушы Компанияның Сайтқа кіруді шектеу немесе бұғаттау немесе келісім шарттарын не қолданыстағы заңнама нормаларын бұзған Пайдаланушыға қатысты өзге де шаралар қабылдау құқығымен келіседі.

       3. Компания құқылы:

3.1. Сайтты өз қалауы бойынша өзгертуге.

3.2. Алдын ала ескертусіз кез келген уақытта келесі әрекеттердің кез келгенін орындауға:

(i) кез келген себеппен Сайттың немесе оның кез келген бөлігінің  жұмысын немесе кіруді өзгерту, кідірту немесе тоқтату; 

(ii) cайттың Материалын немесе оның кез келген бөлігін, сондай-ақ қолданылатын саясаттарды немесе шарттарды өзгерту немесе өзгерту;

(iii) тұрақты немесе штаттан тыс қызмет көрсету, қателерді түзету немесе басқа өзгерістерді орындау үшін қажет болса, Сайттың немесе Сайттың кез келген бөлігінің жұмысын тоқтату.

 

3.3. Осы Келісімнің соңғы талаптары бұзылған жағдайда Пайдаланушының сайтқа кіруіне тыйым салу.

3.4. Келісім шарттары бұзылған жағдайда, Компания осы бұзушылықтардың ескіру мерзіміне қарамастан, осы шарттарды және өз мүдделерін қорғау үшін қажетті шараларды қабылдауға құқылы. Осылайша, Пайдаланушылар Келісім шарттарын бұзған кезде Компания тарапынан әрекетсіздік Компанияны кейінірек өз мүдделерін қорғау үшін қажетті әрекеттерді жасау құқығынан айырмайды және болашақта осындай бұзушылықтар жасаған кезде Компанияның өз құқықтарынан бас тартуы туралы айтпайды.

         4. Компания жауапты емес:

4.1. Компания жариялаған материалдардың мазмұны, сенімділігі және дәлдігі үшін

4.2. Сайтты пайдалану кезінде, оның ішінде мобильді байланыс құралдарын және өзге де телекоммуникация құралдарын пайдаланудан туындаған кез келген тұлғаға зиян келтіргені, залал келтіргені, ақпараттың жоғалғаны немесе кез келген басқа залал келтіргені үшін

4.3. Пайдаланушының Сайт Материалдарын және кез келген байланысты сайттарды пайдалануына байланысты кез келген үшінші тараптың әрекеттері, әрекетсіздігі және мінез-құлқы үшін

4.4. Кез келген жанама, жанама, шамамен, кездейсоқ немесе айыппұл шығындары үшін, соның ішінде Пайдаланушының Сайтты пайдалануына байланысты пайда болуы мүмкін жоғалған пайда үшін.

                5. Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5.1. Мәтін, графика, аудио, дизайн, бағдарламалық қамтамасыз ету және барлық туынды жұмыстарды қоса алғанда, Сайт авторлық құқықпен қорғалған Компанияның меншігі болып табылады немесе Компания авторлық құқық иесінің рұқсатымен пайдаланады.

5.2. Пайдаланушыға Компанияның жазбаша рұқсатынсыз Сайттың кез келген Материалын көшіруге, жүктеуге, көбейтуге, таратуға және басқа тілдерге аударуға тыйым салынады. Пайдаланушы Сайттың жұмысына байланысты кез келген Материал мен барлық қажетті бағдарламалар Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік туралы заңдарымен және өзге де халықаралық заңдармен қорғалғанын, ал Сайтты пайдалану процесінде Пайдаланушыға берілетін Материал авторлық құқықтармен, сауда белгілерімен, патенттермен және өзге де тиісті заңдармен қорғалғанын мойындайды және келіседі.

5.3. Пайдаланушының Сайт Материалын өзгертуге, сатуға, таратуға құқығы жоқ. Компания Пайдаланушыға осы Келісімге сәйкес егер Пайдаланушы да, Пайдаланушы тарапынан жәрдемдескен кез келген өзге тұлғалар да Сайт материалын көшірмейді немесе өзгертпейді деген шартпен Материалды пайдаланудың жеке айрықша емес және берілмейтін құқығын береді

5.4. Материалдардың кез келген өзгертулері немесе материалдарды пайдалану Компанияның авторлық және басқа да мүліктік құқықтарын бұзу болып табылады. Компанияның Сайттағы ақпаратты ұсынуы оның сауда белгілеріне, сауда атауларына, авторлық құқықтарға, патенттерге немесе басқа меншік құқықтарына немесе ақпаратқа ешқандай меншік құқығын немесе басқа құқықтарды бермейді және  сондай-ақ басқа адамдарға тиесілі патенттік құқықтарды немесе басқа зияткерлік меншік құқықтарын бұзуға арналмаған.

5.5. Компанияның алдын ала жазбаша рұқсатынсыз Сайтта қамтылған немесе интернетке қосылған кез келген басқа серверде немесе құрылғыда қолжетімді Сайт Материалдарын мен өзге де материалдарды көшірмеуге келіседі. Пайдаланушы Сайттың жұмысын үзбеуге немесе қандай да бір жолмен тоқтатпауға әрекет жасамауға келіседі.

5.6. FMC, FMC логотипі және дәрі-дәрмектің барлық фирмалық атаулары, компания атаулары, қызмет көрсету белгілері, логотиптер және Компанияның немесе лицензиардың фирмалық стилі («Белгілер») Қазақстандағы және басқа елдердегі Компанияның немесе лицензиарлардың сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

 

  1. Қорытынды ережелер

6.1. Компания Сайтқа кіруді алдын ала ескертусіз дереу шектеу немесе бұғаттау немесе осы Келісімнің талаптарын бұзған Пайдаланушыға қатысты өзге де шаралар қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Сонымен қатар, Пайдаланушы осы Келісімді бұзған жағдайда, Компания құқықтық тәртіпті қорғау органдарының өкілдеріне осы Пайдаланушы келісімін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған Пайдаланушы туралы ақпаратты жинауға және ұсынуға белсенді жәрдемдесуге міндеттенеді.

6.2. Компания Сайтта ақпаратты, Материалдарды «сол күйінде» және «қалай қол жетімді» шарттарымен ұсынады, бұл Компания белгілі бір мақсатқа және кез келген кепілдікке кепілдік пен жарамдылықты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, нақты немесе болжамды кепілдіктер бермейтінін білдіреді, яғни

(i) Сайттағы Материал Пайдаланушының ерекше талаптарына сәйкеседі,

(ii) Сайттағы Материал үздіксіз, уақтылы, қауіпсіз немесе қатесіз болады,

(iii) Сайт Материалдарын пайдаланудан алынуы мүмкін нәтижелер дәл немесе сенімді болады,

(iv) Сайт Материалындағы кез келген қателер түзетіледі.

6.3. Келісім белгісіз мерзімге жасалады.

6.4. Пайдаланушы Компанияға тәуелді емес кез келген себеппен Сайттың кез келген бөлігіндегі кез келген кідірістер немесе ақаулар үшін Компания жауапты емес екеніне келіседі.

6.5. Компания мен Пайдаланушылар арасындағы даулар келіссөздер арқылы, ал мұндай реттеу мүмкін болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.

6.6. Осы Келісім бойынша тараптардың қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.