મુખ્ય કન્ટેન્ટ પર જાઓ
મેનુ ખોલવા માટે ક્લિક કરો
મેનુ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો
મુખ્ય કન્ટેન્ટ શરૂ કરો

એમાડિસ® કીટનાશક

એમાડિસ® કીટનાશક એક કીટ વૃદ્ધિ નિયમનકાર છે, જે કપાસ અને મુખ્ય શાકભાજીના પાકોમાં સફેદ માખી, પાંદડાની માકડી અને ચૂસિયા કીટકોનો દુષ્પ્રભાવ ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે.

ઝડપી તથ્યો

  • એમાડિસ® કીટનાશક એક કીટ વૃદ્ધિ નિયમનકાર છે 
  • તેમાં પાંદડાઓ દ્વારા વહન થાય છે 
  • પાક, દવાનો છંટકાવ કરનારા, પર્યાવરણ અને સફેદ માખીના કુદરતી શિકારીઓ માટે અનુકૂળ છે
  • ઈંડા મૂકવા, સ્વરૂપાંતર, પ્રજનનને અટકાવે છે અને તેથી કીટકોના વસ્તી વધારાને નિયંત્રિત કરે છે
  • ચૂસિયા જીવાતોની વસ્તી ખૂબ જ ઝડપથી વધતી હોય છે. તેથી જ તેને અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરીને પાકને લાંબા સમય સુધી રક્ષણ આપે છે

સક્રિય ઘટકો

  • પાયરીપ્રોક્સીફેન 10% ઇસી

લેબલ અને એસડીએસ

4 લેબલ ઉપલબ્ધ છે

સહાયક દસ્તાવેજો

ઉત્પાદનનું અવલોકન

કપાસ અને શાકભાજીમાં ઝડપથી વિકસતા સફેદ માખી જેવા ચૂસક કીટકો ઉત્પાદકો માટે ઘણા પડકારો ઉભા કરે છે. એફએમસીનું એમાડિસ® કીટનાશક એક અનોખી દવા છે જે માત્ર કીટકોનો નાશ જ કરતી નથી, પરંતુ સફેદ માખીઓ અને અન્ય ચૂસક કીટકોનું દીર્ઘકાલીન વ્યવસ્થાપન પણ કરે છે. એમાડિસ® કીટનાશક એ કીટકોમાં થતા સ્વરૂપાંતરમાં હસ્તક્ષેપ કરીને કીટકોના વસ્તી વધારાને અટકાવે છે અને પાકને લાંબા સમય સુધી કીટક-મુક્ત વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. એમાડિસ® કીટનાશક, એક કીટક વૃદ્ધિ નિયમનકાર, માત્ર ચૂસક કીટકો પર નિયંત્રણ પ્રાપ્ત કરતા નથી, પરંતુ સફેદ માખીના કુદરતી શિકારીને બચાવવામાં પણ મદદ કરે છે.

પાક

પાકની અધિકૃત સૂચિ, લક્ષ્ય જીવાતો, ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ, મર્યાદાઓ અને સાવચેતી માટે હંમેશા ઉત્પાદનના લેબલનો સંદર્ભ લો. ઈચ્છિત પરિણામો માટે, આપેલ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને અનુસરો. 

આ ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર હોવાથી, અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તા સિવાય કોઈ ખાતરી આપતા નથી.

પાકની સંપૂર્ણ સૂચિ

  • કપાસ
  • રીંગણ
  • ભીંડા
  • મરચી